GroenLinks en PvdA willen verbod op demonstreren bij abortusklinieken

De pro-life beweging, of ook wel anti-abortusbeweging genoemd, ligt onder vuur. GroenLinks en PvdA willen een verbod op demonstreren bij abortusklinieken door tegenstanders van Abortus. De discussie over abortus en de voor- en tegens laaien de laatste tijd weer op. Een landelijk verbod op demonstreren bij abortusklinieken kan niet en moeten we niet willen ook.

baby voetjes - afb Andreas Wohlfahrt via Pixabay (rechtenvrij)

Eénvandaag meldt hier over:

Abortusartsen zijn het zat, de intimiderende protesten bij klinieken waar vrouwen hun zwangerschap laten afbreken. Zij worden nog steeds regelmatig lastiggevallen door anti-abortusdemonstranten. “Los dit op met een landelijk verbod.”

Op Sociale Media (waar anders) laten de voorstanders van abortus zich niet onbetuigd. Een kleine bloemlezing van de reacties (publiek op Facebook dus ik anonimiseer ze hier ook niet) maakt duidelijk dat veel mensen zich actief achter dit demonstratie-verbod scharen en zelfs vergaande maatregelen tegen de demonstranten wensen:

Verbod op demonstreren bij abortusklinieken?

Laat ik heel duidelijk zijn, als de klachten van de klinieken kloppen (en ik weet wel zeker dat dat deels zéker waar is) dan zijn de mensen die daar demonstreren en dit doen absoluut fout bezig. Ergens tegen zijn en demonstreren is je goed recht. Geweld of intimidatie is altijd fout en daar heb je het recht niet toe.

Anderzijds is het groepje dat dit gedrag vertoont beperkt. Daarnaast stellen de klinieken:

“Bijna alle abortusartsen merken tijdens hun werk dat vrouwen regelmatig of zelfs vaak last hebben van demonstranten bij het betreden van een kliniek.”

Deze klacht wordt al een aantal jaren geuit:

“In ons land zijn veertien abortusklinieken en zij geven aan een toename van het aantal demonstraties te zien. Ook volgens het Humanistisch Verbond worden vrouwen bij abortusklinieken steeds vaker lastiggevallen. Ze worden ‘geïntimideerd, agressief benaderd en misleid.’ Het Humanistisch Verbond is daarom een petitie gestart voor bufferzones bij abortusklinieken.” (EO, Juni 2019)

En het verzoek op een demonstratieverbod eveneens. Echter, in heel veel plaatsen zijn er (inmiddels) duidelijke regels gesteld zoals in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, Eindhoven, Enschede, Roermond en andere plaatsen. Daar mogen demonstranten alleen op een bepaalde afstand van de kliniek demonstreren.

Opmerkelijk is dat de bestuurders van de abortusklinieken aan minister de Jonge nog lieten weten dat zij begrijpen dat in het algemeen er gedemonstreerd moet kunnen worden, maar dat zij graag zouden willen dat hun cliënten er geen hinder van ondervinden. Met andere woorden, zij vragen niet om een landelijk verbod. Ook geven ze aan dat ze de indruk hebben dat er meer gedemonstreerd wordt maar staven dit niet met feiten. In de pers laten ze echter andere geluiden horen.

Demonstreren is een grondwettelijk recht

Een landelijk verbod op demonstreren bij abortusklinieken is niet aan de orde. Want wat is dan het volgende landelijke verbod? Een burgemeester kan regulerend optreden en regels stellen – en dat gebeurt ook, zie eerder.

rellen dictatuur politiestaat

Bij de demonstraties tegen de corona-maatregelen, de boeren-demonstraties en veel andere demonstraties was er eveneens sprake van intimdatie, wangedrag in allerlei vormen en veel, héél véél, geweld en vernielingen van de zijde van relschoppers en demonstranten. Ettelijke honderduizenden euro’s schade! Toen hoorden we de linkse politici niet vragen om een landelijk verbod ondanks de enorme materiële en immateriële schade die werd aangericht.

Een landelijk verbod op demonstreren bij abortusklinieken kan niet en moeten we niet willen ook. Het is onhaalbaar en onwenselijk. Het probleem dat ik zie is namelijk dat het een precedent schept voor het verbieden van demonstraties die de overheid of bepaalde politieke partijen onwelgevallig zijn. Wie zijn de volgende die niet meer mogen demonstreren? Boeren? Anti-vaxxers? Studenten? Dan leven we daadwerkelijk in een (linkse) dictatuur waar iedereen die niet de mening van de “Gutmenschen” onderschrijft, in het bijzonder christenen, monddood wordt gemaakt!

Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een betoging of een demonstratie. Maar je mag geen andere wetten of regels overtreden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. (Artikel 9, Grondwet)

Dit grondwettelijk recht willen GroenLinks, PvdA en (mogelijk) D66 met voeten treden.

Reactie Schreeuw om Leven

Pro-life organisatie Schreeuw om Leven stuurde mij vandaag een persbericht en daarin schrijven ze het volgende.

Het is al diverse keren besproken tijdens het ministerschap van Hugo de Jonge. In een brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2019 schrijft hij: ‘Gemeenten geven ook aan dat er de afgelopen jaren weinig klachten of incidenten bij hen en bij de politie gemeld zijn rondom demonstraties bij abortusklinieken.’ Ook heeft hij er bij herhaling op gewezen, onder meer in zijn brief van 12 mei 2020, dat de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt aan de lokale gemeenten. Daarnaast geeft hij aan dat wanneer abortusklinieken onrechtmatige hinder ervaren of onrechtmatige schade vermoeden, zij een civiele procedure kunnen starten. Het strafrecht zou zijns inziens voldoende mogelijkheden bieden om tegen eventuele uitwassen op te treden.

Het is ons niet bekend of een dergelijke procedure is gestart. Dat zou de vraag richting de abortusklinieken rechtvaardigen naar de feitelijke waargenomen hinder. Minister Ernst Kuipers heeft in een tweet aangegeven intimidatie onacceptabel te vinden en daarom graag in gesprek te gaan met de abortusklinieken. Schreeuw om Leven heeft de minister kenbaar gemaakt dat het zinvol is om dan in elk geval ook met Schreeuw om Leven in gesprek te komen. Uiteraard stelt de stichting zich hiervoor ter beschikking.

Wat onze presentie grond van het demonstratierecht bij de klinieken betreft, willen we benadrukken dat wij als Schreeuw om Leven present zijn met volledig respect voor de vrouw. De onder andere door Benschop in de uitzending van 1Vandaag geuite beschuldigingen over ‘intimidatie’ van vrouwen door onze mensen bij de abortusklinieken zijn stemmingmakerij en in feite (om de zaken te benoemen zoals ze zijn): ’valse beschuldigingen’. Daarvan getuigt het genoemde citaat van de vorige minister van VWS.

Bovendien hebben wij ook respect voor het ongeboren leven. Het is onze drijfveer om het afbreken van onschuldig, kwetsbaar ongeboren leven te voorkomen. Daartoe heiligt het doel beslist niet alle middelen. Wel wijzen we vrouwen er graag op dat er allerlei vormen van hulp zijn waardoor soms heel praktische problemen opgelost kunnen worden.

Het betreft hier, voorzover bekend, dus een kleine groep radicale activisten die zich misdragen. Helaas wel met een ‘christelijke signatuur’. Met als gevolg dat mensen, zie eerder, op sociale media tekeer gaan tegen christenen.

Wie demonstreren bij Abortusklinieken?

Wie zijn de demonstranten bij de Abortusklinieken eigenlijk? Eén van die groepen komt uit Duitsland (Stichting Donum Domini), Pater Koopman met zijn stichting Stirezo en ook Schreeuw om Leven.

Schreeuw om leven protesteert in stilte. Elke maand zijn er vanuit Schreeuw om Leven één of meerdere ochtenden wakers aanwezig bij een abortuscentrum. Het doel van het waken is om te demonstreren tegen abortus en waar mogelijk vrouwen te bereiken die daar komen voor een abortus. De wakers staan er vanuit de liefde van de Heere Jezus, bewogen met de vrouw in nood, met een stille demonstratie waarbij ze vrouwen niet in de steek laten.

Christen? Gedráág je er naar!

Ben je Christen en heb je moeite met abortus, wil je daar tegen protesteren middels een demonstratie? Prima. Maar gedráág je naar je eigen ‘christelijke waarden en normen’. Stop met intimidatie, lastigvallen en ander wangedrag. Dáár win je namelijk wél mensen mee. Wangedrag bij demonstraties brengt het Evangelie schade toe. Een landelijk verbod op demonstreren bij abortusklinieken zal er ondanks het wangedrag van deze (kleine) groepen die zich misdragen niet komen (want: artikel 9) naar ik aanneem. Maar de schade is al weer aangericht.

De seculiere wereld heeft wéér een reden om te ‘schoppen’ tegen christenen gevonden… en die reden is hen op een presenteerblaadje aangereikt door mensen die zichzelf christen noemen!

Print Friendly, PDF & Email