Genesis

Genesis, het begin. Het begin van de Bijbel. Het begin van de geschiedenis. In allerlei opzichten. In Genesis wordt al gesproken over de komst van Jezus Christus. Duizenden jaren voordat het een feit was, stond dit al zwart-op-wit.

Genesis 3:15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen [1] en gij zult het de hiel vermorzelen (NBG)

[1] in de NBV-vertaling is dit ontzettend slecht vertaald. Commentaar van de NET.Bible op dit vers is:

Heb – “he will attack [or “bruise”] you [on] the head.” The singular pronoun and verb agree grammatically with the collective singular noun “offspring.”

Enkelvoud dus! Bijna iedereen is het er dan ook over eens dat met dit zaad Jezus Christus wordt bedoeld, aangezien Hij de satan “de kop vermorzeld” heeft.

Genesis toont: Jezus is de Mens die de satan de kop gaat vermorzelen (heeft). Het toont de goddelijke lijn van Set, Noach, Sem, Abraham, Izaak, Jakob, de 12 stammen van Israël en, aan het einde van Genesis: de verkiezing van Juda als de stam of bloedlijn waaruit Jezus zal worden geboren…
(Survey of the Old Testament, I).

Oftewel: in Genesis is al de gehele bloedlijn van Jezus vastgelegd, geprofeteerd, alsmede wat Hij zou gaan doen ten behoeve van de mensheid!

Genesis 49:10
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.

Silo is de (nagenoeg onvertaalde) weergave van שִׁילֹה (shiloh) en gezien de context, “hem zullen de volken gehoorzaam zijn” is maar één verklaring mogelijk op wie deze uitdrukking van toepassing kan zijn die zoiets betekent als “zodra zijn regeerder komt”.

Print Friendly, PDF & Email