Frontrunners strooit met nieuwe auto’s: Mercedes en Audi van God?

Het welvaartsevangelie is gezien de cadeaus waar Frontrunners mee strooide de afgelopen dagen een goed verdienmodel. Gaven ze eerder al een BMW cadeau, nu kregen bevriende relaties een prachtige Mercedes en een Audi – zo lieten ze weten via berichten op de sociale media.

Frontrunners strooit met nieuwe auto’s - Mercedes (public domain)

BMW, Mercedes en Audi

Eerder afgelopen week werd ik al geattendeerd op het feit dat Frontrunners een Mercedes cadeau deed aan een bevriende relatie. Nu kwam daar nog een Audi bij. En eerder ook al eens een BMW.

Frontrunners schrijft op Facebook (screenshots hieronder) ondermeer:

Sommige mensen hebben hier een probleem mee, maar dat is hun probleem. Het is tijd dat we in Nederland radicaal vrijgevig gaan worden voor Gods Koninkrijk, nieuwe en bestaande bedieningen zegenen, helpen en eren. Nederland wil mensen klein houden, terwijl God mensen ver wil brengen.”.

Daarmee bekritiseren zij gelovigen die vraagtekens plaatsen bij het welvaartsevangelie. Zij leggen dit uit als “mensen klein willen houden”.

Dat is natuurlijk niet de zaak waar het over gaat; mensen stellen terecht (kritische) vragen bij de leer welke Frontrunners onderwijst en de praktische uitwerking ervan.

Het is geen kritiek op het feit dát er een auto cadeau wordt gedaan, maar de onderliggende motivering en de manier waarop men dit doet wordt bekritiseerd. Alsmede dat er vraagtekens worden geplaatst bij de (bron van) financiering van deze ‘cadeaus’.

Ook journalisten hebben meermaals vraagtekens geplaatst hierbij, CVandaag heeft zelfs een “Dossier Frontrunners” aangelegd, en ook in de Tweede Kamer werd er over deze beweging recent gesproken: door Minister Dijkstra werd voor hun genezingsdiensten gewaarschuwd.

Eén van die uitwerkingen van hun leerstellige opvattingen is, zo blijkt inmiddels, het weggeven van hele dure auto’s aan bevriende relaties die “een bediening hebben”.

Welvaartsevangelie

Verder schrijven zij in dit verband:

Sommige mensen waarschuwen voor welvaartsevangelie. Het grootste gevaar voor Nederland is niet voorspoed met God maar voorspoed zonder God. Voorspoed met God leidt tot radicale vrijgevigheid en zegen voor Gods Koninkrijk.”

Als eerste merk ik op dat zij zelf schrijven dat zij het welvaartsevangelie prediken. Deze “voorspoed met God” is echter geen voorspoed ván God.

Het is voorspoed die ten koste gaat van de donateurs van Frontrunners. Mensen die (heel veel) geld geven aan de beweging omdat zij geloven in de leugenleer welke Frontrunners verkondigt, namelijk dat ieder die véél geeft (“zegent”) ook veel zal ontvangen.

Dit gaat voor de donateurs en vrienden van Frontrunners op een enorme deceptie, een zeer grote teleurstelling, uitdraaien. Toen het IJzeren Gordijn viel waren de Amerikaanse ‘welvaartsevangelisten’ er indertijd als de kippen bij om in het voormalige Oostblok hun welvaartsevangelie te prediken en de straatarme(!) Oosteuropese gelovigen te beroven van hun laatste roebels. Al snel ontdekte men daar dat deze leringen helemaal geen stand konden houden en werden deze ‘evangelisten’ geweerd. In Nederland, en heel veel andere westerse landen, woekert het welvaartsevangelie echter al decennialang voort.

De oogst is groter dan het zaad

Om hun welvaartstheologie te onderstrepen heeft men bij Frontrunners nu een overtreffende trap gevonden en geeft men dure auto’s cadeau. Recent nog weer, naast eerdergenoemde Mercedes, een fraaie Audi aan een echtpaar dat aan Frontrunners geld had gegeven. De claim is: In december sprak God tot hen om hun eigen auto te verkopen en het geld te zaaien in Frontrunners [..] Laatst sprak God tot ons om hen een nieuwe auto te geven”.

Frontrunners strooit met nieuwe auto's - Frontrunners Ministries Facebook (Audi)
Frontrunners, Facebookpost

Beweerdelijk wist Frontrunners niets van deze grote gift van het echtpaar, eufemistisch ‘zaad’ genoemd. Dat waag ik te betwijfelen. Dat kan alleen zo zijn geweest als het echtpaar de gift contant in de collecte heeft gedaan. Is het een overboeking geweest per bank (wat bij een grote gift in verband met de belastingaftrek logisch is immers), dan weet Frontrunners er wel degelijk van.

Met andere woorden: wie geld, door welvaartsevangelisten vaak “zaad” genoemd, geeft aan Frontrunners “ontvangt véél meer terug dan dat men geeft”… Deze leer kan echter geen stand houden, het is een pyramidespel, waar alleen de top van de pyramide van profiteert. Het is ook heel riskant allemaal. Immers, wanneer een dergelijk voorval in het bedrijfsleven zou plaatsvinden zou de FIOD al snel een onderzoek instellen wegens (potentiele) witwas-praktijken,..

De welvaartsevangelisten hebben, allemaal, dezelfde beproefde tactiek. Ze trekken mensen aan die veelal niet over financiële kennis beschikken en wanhopig op zoek zijn naar verandering, genezing of voorspoed in het leven.

Manipulatie met Bijbelteksten

Als onderbouwing voor het uitdelen van peperdure auto’s aan hun vriendenkring (het gaat hier om “bedieningen” van mensen die gerelateerd zijn aan Frontrunners) verwijzen zij ondermeer naar de volgende Schriftgedeelten.

— Job 36:11 Als zij gehoorzamen en Hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk (NBV21).
— Psalm 35:27 De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de voorspoed (NKJV) van Zijn dienaar.

Manipulatie
Er wordt hier een trucje uitgehaald met de bijbeltekst uit Psalm 35. Men citeert uit de (Engelse) NKJV die spreekt over ‘prosperity’ en vertaalt dit terug in onze Nederlandse taal. In de NBV21, NBG en HSV lezen we echter iets anders:

Laat vrolijk zingen en verblijd zijn
wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid;
laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot!
Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar.

Dit is ook in overeenstemming met andere vertalingen en, in het bijzonder, met de grondtekst. De Strongs vermeldt hier dan ook dat het woord שְׁל֣וֹם (šə·lō·wm <07965>) gebruikt wordt. Vrede, veiligheid of voorspoed. Maar gaat het hier over financiële of materiële voorspoed? Absoluut niet! En, we weten bovenal toch allemaal wel dat Shalom staat voor vrede? Dit is manipulatie met de Schrift!

Onjuiste context
Niet alleen met Psalm 35:27 wordt gemanipuleerd maar ook met Job 36:11. Want dit is een onderdeel van de redevoering van Elihu en je moet daarom altijd goed de context ervan beschouwen. In dit geval vindt je die uiteindelijk pas in Job 42:7 waar staat: “Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.”

We zien dus dat deze Elihu (een van de vrienden van Elifaz) niet recht heeft gesproken over God! Dat slaat o.a. dus op die redevoering van Elihu, die nu door Frontrunners wordt aangehaald.

De redevoeringen van de vrienden van Job klinken heel mooi en als je ze apart, zonder de context, leest dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat ze gelijk hebben. Daarom is Job 42:7 een van de belangrijke kernteksten. In dat licht moet je daarom de redevoeringen lezen en is het aanhalen van een citaat hieruit als onderbouwing van je standpunt niet alleen volstrekt onjuist en onbijbels, het is ook nog eens zo dat de Here van deze woorden heeft gezegd: “u hebt niet juist over Mij gesproken“!

De woorden die Frontrunners hier dus, buiten de context, aanhaalt worden door God zélf afgekeurd.

Een ANBI die met dure auto’s strooit?

Verder, Frontrunners is een ANBI. Dat betekent dat de giften aan hen belastingaftrekbaar zijn en het daarom aantrekkelijker is voor mensen om giften aan te doen immers: “de belastingdienst betaalt mee” (eigenlijk: de maatschappij, andere belastingbetalers, betalen er aan mee). Als dergelijke gelden voor persoonlijk gewin of anderszins worden gebruikt, zaken niet in de statuten vermeld, is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Geld dat je geeft aan een organisatie of kerk, is “geoormerkt”. Dat wil zeggen dat het alleen besteed mag worden aan de doelen benoemd in de oprichtingsakte van de stichting.

De vraag is dan, is het uitdelen van “dikke auto’s” aan derden wel conform de grondslagen of doelen van een stichting die het Algemeen Nut beoogd?

Laat uw linkerhand niet weten,..

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.” (Jakobus 1:27)

Ik weet van een broeder en zuster dat zij vroeger hun eigen auto hebben weggegeven aan een alleenstaande moeder. Ze hadden die auto ook kunnen verkopen of inruilen op de aankoop van een andere auto maar kozen er voor een zuster, in het verborgene, te zegenen met een gratis auto. Daar is niets op tegen, absoluut niet! De linker en rechterhand, immers?

Frontrunners heeft hier een héél andere mening over.

Waarom doen we dit openbaar? Dan hoeft ook niemand iets te ‘exposen’. Het enige wat meer ge-exposed mag worden is Gods Koninkrijk. Daarnaast geloven we dat er in Nederland doorbraak nodig is op dit gebied” (Frontrunners, Facebook)

 

Frontrunners strooit met nieuwe auto's - Frontrunners Ministries Facebook
Frontrunners, Facebookpost

Dat men dit in het openbaar doet heeft een andere reden. Ze willen daarmee onderstrepen dat hun leer klopt als in: “wie veel geeft, zal veel ontvangen!” en mensen motiveren nóg meer te geven.

Het is onbijbels om op deze opzichtige manier andere “bedieningen te zegenen”. Immers, de Here Jezus zegt het volgende hierover:

Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.(vgl. Matt. 6:1-4)

Het biblicistische beroep, volstrekt buiten de context, dat Frontrunners doet op het Oude Testament is absoluut niet van toepassing op de Nieuwtestamentische gelovigen. Wij hebben geen aardse zegeningen te verwachten!

Het is een dwaling als je als onderliggende motivering je (eigen) onbijbelse leerstellingen breed gaat uitmeten op sociale media.

Christenen en geld

“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” (Efe. 1:3)

“Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Matt. 6:19-21)

“Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.” (Matt. 19:21)

De Here Jezus zegt dat wij in het verborgene anderen moeten zegenen met een gift en niet voor ons uit moeten laten bazuinen, of zelf rondbazuinen op Facebook. Volgens onze Here is dit huichelarij. Hij had zelf helemaal niets op deze wereld. En riep ons op Hem na te volgen. Om ‘schatten in de Hemel’ te verzamelen. Wie dit niet doet, verkondigt een andere leer.

“Leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” (1 Tim. 6:2-10)

Het is voor christenen belangrijk om op een verantwoorde wijze met geld om te gaan. En in het bijzonder voor hen die zich als christelijke leiders positioneren. Niet alleen moeten zij zelf er op verantwoorde wijze mee omgaan, ook hun onderwijs er over moet verantwoord zijn. De leer van Frontrunners, en de aan hen gerelateerde en bevriende ‘bedieningen’, zéker op dit gebied, is dat niet. En het zal leiden tot “vele smarten”, zo schrijft Paulus.

Wie meent te staan..

Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle” (1 Kor. 10:12).

Laten wij, ik, tot slot, op onszelf letten. Het is verleidelijk om in boosheid of frustratie over dit gedrag iets te zeggen. Als we in boosheid dingen roepen, dan is dat vaak niet met de juiste (geestelijke) instelling.

Het is voor eigen rekening van hen die de welvaartstheologie onderwijzen. Het is ze al meermaals voorgehouden door (leidende) broeders en zusters dat de weg die zij gekozen hebben onbijbels is, dat is ook te lezen uit de berichten die ze plaatsen. Zij noemen dat “klein houden”. Dat is niet zo. De broeders en zusters die hen waarschuwen doen dit omdat ze wéten dat de leer van Frontrunners c.s. uiteindelijk grote problemen gaat veroorzaken, sterker nog: al veroorzaakt hééft bij veel mensen en in veel gezinnen. Willens en wetens gaan zij echter door op deze weg.

“En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.” (Matt. 10:14)

Voor mij geldt dat ik (wederom) probeer dit onderwerp af te sluiten. Er is genoeg over gezegd en geschreven.

___
Update 10/6/2024, context woorden Job 36:11, met dank aan Jp v.d. Giessen,  http://www.bijbelaantekeningen.nl/

Meer over dit onderwerp
Eerder verschenen artikelen (over Welvaartsevangelie, NAR en Kingdom Now)

Print Friendly, PDF & Email