De Psalmen

Als Christenen werd gevraagd alle boeken uit het Oude Testament op te geven, uitgezonderd één dan zou de keuze van de meeste gelovigen vallen op de Psalmen. We zien dit ook terug in de edities van het Nieuwe Testament die te koop zijn: vaak worden de Psalmen daar bij gevoegd.

De oorspronkelijke hebreeuwse naam voor de Psalmen is een woord dat “aanbiddings-liederen” of “lofzangen” betekent. Een heel toepasselijke naam, want het beschrijft de inhoud prima. De naam ‘psalmen’ –uit de Septuagint overgenomen- beschrijft de vórm, niet de inhoud. Het is namelijk een collectie van 150 liederen..

De meest prominente schrijver van een groot aantal psalmen is David. Er zijn 75 psalmen van zijn hand in de Bijbel opgenomen, bij 73 psalmen is zijn naam vermeld en van psalm 2 en psalm 95, vgl. Handelingen 4:25, weten we dat ze ook van zijn hand zijn. Andere schrijvers zijn Asaf, Salomo, Mozes, e.a.

Inspiratie
De psalmen zijn geïnspireerde, vaak ook profetische, liederen. In de psalmen komen we ook menselijke emoties tegen; van diep verdriet tot grote vreugde. Het is een boek van doorleefd geloven waarbij God’s Geest door de mensen héén werkt zónder hun emoties en gevoelens tekort te doen.

Thematiek
Er zijn veel verschillende thema’s terug te vinden in de psalmen. Zelfs zodanig veel dat het niet eenvoudig is om een indeling te maken van de psalmen naar thema of onderwerp. Een veel terugkerend thema is echter de ‘messiaanse’ toekomst. Er zijn een groot aantal Messiaanse psalmen, waaronder 2, 8, 16, 22,31, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 en 118. Daaraan gerelateerd zijn de op het millennium gerichte psalmen, de periode waarin Christus duizend jaren zal heersen zoals psalm 89, 46 en 72.

Een ander belangrijk thema in de psalmen is bekering en zondebesef.

Vijf boeken
De psalmen zijn onderverdeeld in vijf boeken:

1 – Psalm 1 t.m. 41
2 – Psalm 42 t.m. 72
3 – Psalm 73 t.m. 89
4 – Psalm 90 t.m. 106
5 – Psalm 107 t.m. 150

Al deze boeken eindigen met een duidelijk herkenbaar slot. Het is algemeen aanvaard dat de volgorde is gerelateerd aan de vijf boeken van Mozes c.q. als zodanig zijn ‘gebundeld’. Daarbij zijn de vijf boeken van Mozes qua thematiek als volgt te benoemen:

1 – Schepping, de Mens (Genesis)
2 – Verlossing (Exodus)
3 – Het Heiligdom (Leviticus)
4 – De Pelgrimsreis (Numeri)
5 – Het Woord van God (Deuteronomium)

Print Friendly, PDF & Email