De Opstanding van Jezus en de Wereldreligies

Welke religie verkondigt de waarheid? Zijn alle wereldreligies een weg naar God of geen enkele? Of slechts een? Als het slechts één is en je moet kiezen kijk dan, bij het christendom, naar de opstanding van Jezus. Is dat gebeurd of niet? Is het wel gebeurd dan is het Christendom waar. Is het niet gebeurd, dan valt christendom per definitie af.

Wereldreligies en de opstanding van Jezus

– “Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Hebr. 4:12)

De Opstanding van Jezus

De opstanding van Jezus maakt het christendom uniek. Het is de scheidslijn tussen atheïsten, de diverse wereldreligies en christenen.

Als Jezus leeft, sterft het atheïsme.

Als je gelooft dat Jezus zijn graf verliet, kun je je atheïsme en elke andere religie begraven. Want Jezus deed een exclusieve claim welke door geen enkele andere religie onderschreven wordt en door Zijn opstanding uit de dood onderschreven wordt. Als de opstanding van Jezus niet waar is, valt het christendom af, het is dan niet geloofwaardig.

Als je je geest afsluit voor de mogelijkheid van een God of wonderen, dan zal geen enkele hoeveelheid bewijs je kunnen overtuigen. Maar als je bereid bent om de feiten te overwegen, is het moeilijk om de opstanding van Jezus te ontkennen.

Historici twijfelen niet aan de authenciteit van Jezus. Zijn bestaan staat vast, veel, ook buitenbijbelse, bronnen bevestigen dit.

De opstanding wordt ook bevestigd, onder andere door deze feiten:

– na Zijn dood was het bewaakte graf leeg. Waar is het lichaam gebleven? Het is nooit terug gevonden. De claim dat het ‘ontvreemd’ zou zijn door zijn volgelingen is niet alleen nooit bewezen het is ook onhoudbaar. Men deed bijvoorbeeld niet eens de moeite het lichaam van Jezus, een belangrijk bewijsstuk toch, te zoeken.

– de opstanding werd (uiteindelijk) ook niet ontkend door de toenmalige theologische leiders. Ze verboden de disicpelen er nog langer over te spreken, maar konden de grondslag voor dit verbod helemaal niet onderbouwen;

– na Zijn dood waren er (namelijk) meer dan vijfhonderd mensen die getuigden Hem te hebben gezien. Hoe groot is de kans dat deze mensen allemaal hebben gelogen en hun verhalen zo overeen komen? Dat ze allemaal, onafhankelijk van elkaar en sommige in groepsverband, zouden hebben gehallucineerd?

– een groot aantal van de ooggetuigen werden gearresteerd, gemarteld en zelfs gedood vanwege deze claim. Zou je daadwerkelijk bereid zijn je leven te geven voor een verhaal dat je verzonnen hebt? Voor een verhaal waarvan je niet echt 100% zeker bent dat het de absolute waarheid is?

– er zijn een groot aantal geschreven verslagen en bevestigingen, verzameld in de Bijbel. De arts Lukas deed onder andere onderzoek middels gesprekken met de getuigen en stelde op grond daarvan het ‘Evangelie van Lukas’ samen als verslag. Natuurlijk zijn er mensen, waaronder vooraanstaande theologen, die de Evangeliën en brieven van de Apostelen verwerpen maar ook dat kan geen stand houden.

Authentieke Schriftelijke verslagen

De Bijbel is een historisch verslag net als vele andere historische verslagen uit de oudheid (maar wel met een unieke boodschap).

Het is onweerlegbaar dat deze schriftelijke verslagen authentiek zijn. Hoewel heel veel mensen proberen deze verslagen onderuit te halen, door ze onder andere “later” te dateren waardoor de leugen is gaan rondzingen dat de tekst pas ‘veel later’ is verzonnen, is er teveel bewijs voor. Inclusief vondsten van zeer oude kopieën (P52, P66, P75 – Johannes Evangelie, Lukas Evangelie – zijn tussen 125 en 200 n.Chr. gekopieerd).

– Al in de tweede eeuw verschenen er vertalingen in het Latijn, het Syrisch enzovoorts. Ignatius heeft in 115 al een bundel; in 96 lijkt Clemens al over de brieven van Paulus te beschikken en veronderstelt van de lezers van zijn brief hetzelfde. Origenes (185-254) had een catechetenschool te Alexandrië [..] Hij ontwikkelde een christelijke allegorische Bijbeluitleg en schreef onder meer commentaren op het Evangelie volgens Johannes en volgens Matteüs.” (Wikipedia)

De Oxyrhynchus papyri zijn een ander voorbeeld. Deze “handschriften zijn vervaardigd in de eerste tot de zesde eeuw na Christus en bestaan uit duizenden Griekse en Latijnse documenten, brieven en werken, waaronder ook veel Bijbelfragmenten van zowel het Oude als Nieuwe Testament.” (Bijbelaantekeningen).

Er is daarom, nogmaals, geen enkele twijfel mogelijk over de authenciteit van de Bijbelse geschriften inclusief het Nieuwe Testament. Wanneer mensen, waaronder nota bene historici en theologen, dat wel probeert te doen, doet deze aan geschiedvervalsing.

Als je het bewijs accepteert en op grond daarvan gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, worden een aantal dingen duidelijk.

Ten eerste is atheïsme onjuist; er moet een God zijn. Ten tweede is de religie van Jezus de ware openbaring van God; Jezus zou de dood niet hebben overwonnen als hij nep was.

Maar zelfs als je erkent dat Jezus uit de dood is opgestaan en het christendom waar is, blijft de vraag: “leiden niet alle religies tot God? Zijn niet alle geloven gelijkwaardig? Spreken bijvoorbeeld de moslims niet ook over God (Allah)?”.

De Joden, Christenen en Moslims worden wel ‘de abrahamitische religies’ genoemd en de claim is, ook in veel kerken, “we dienen allemaal dezelfde God!”.

De Wereldreligies

Toen Jezus’ discipel Thomas de verrezen Christus zag, aanbad hij hem en zei: “Mijn Heer en mijn God” (Johannes 20:28). Door de dood te verslaan en zijn goddelijkheid te tonen, onderscheidt Jezus zich van de leiders van andere wereldreligies. Deze onderschrijving van de goddelijkheid van Jezus vinden we niet alleen in het Johannes Evangelie.

Zo schrijft Paulus:

– “Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere” (Rom. 1:4, zie ook 1 Kor. 15:16-19).
“En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Tim. 3:16).

Het Woord was God! Jezus is God zelf, ‘geopenbaard in het vlees’ (in een menselijk lichaam)

Mohammed was bijvoorbeeld niet opgestaan uit de dood en hij claimde niet goddelijk te zijn of zonden te kunnen vergeven, hij genas geen mensen. Hij was een gewoon, sterfelijk, mens. De Koran ontkent dat God een Zoon heeft. Hoe kunnen alle religies waar zijn als de christelijke kijk op Jezus door moslims als godslastering wordt beschouwd? Iemand moet het bij het rechte eind hebben op dit essentiële punt?

De uit de dood opgestane Jezus onderscheid zich ook van alle andere leiders van wereldreligies zoals Confusius, Boeddha (tegenwoordig wordt elke “volledig verlichte persoon” als een Boeddha beschouwd). Boeddha heeft nooit beweerd God te zijn. Hij geloofde niet eens in een persoonlijke God maar in een onpersoonlijk nirvana.

– Nirvana is niet een plaats, zoals de hemel, waar je na je dood heen gaat maar “een staat van hoger bewustzijn”, wat je dus zelfs al bij leven kunt bereiken. (Bron: Ensie)

Jezus’ leer en leven is ook volstrekt onderscheiden van het Hindoeïsme en andere oosterse religies. Het Hindoeïsme is een ‘meergoden’-religie waarbij alle “goden en godinnen een aspect van de ultieme, onveranderlijke werkelijkheid, die het zuiver zijn en bewustzijn is” – het ‘Brahman’.

Jezus’ opstanding toont zijn goddelijkheid aan en onderscheidt hem van de leidende figuren van elke andere religie. Alleen Jezus beweerde Gods enige Zoon te zijn. Alleen Jezus bevestigde zijn claim door te sterven en weer tot leven te komen. De opgestane Christus zelf zei: “Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben de Levende; ik was dood, en zie, ik leef voor eeuwig en altijd! En ik bezit de sleutels van de dood en het dodenrijk” (Openbaring 1:17- 18).

De opstanding is niet alleen het grote verschil tussen het christendom en andere religies. Het toont ook iets anders: er is iemand die ons van onze zonde verlost. Dat is totaal anders is dan wat andere religies onderwijzen. Inclusief het Jodendom en de Islam.

De Islam erkent wel dat Jezus heeft bestaan maar ontkent dat Hij is gestorven. En dat terwijl de geschiedschrijving, ook buiten de Bijbel, hierover duidelijk is. De ‘escape’ die de Islam biedt is echter dat de koran, in hun ogen, de absolute waarheid is – ook al zegt de Bijbel of de geschiedschrijving iets anders, dat wordt verworpen want de koran gaat boven alles.

Een ander groot verschil tussen het Christelijk opstandingsgeloof en andere wereldreligies heeft te maken met “het laatste oordeel”. De Rechter zal niet Krishna, Confucius, Mohammed of de Boeddha zijn. De rechter zal Jezus zijn. De Bijbel zegt dat God “een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door de man die hij heeft aangesteld. Hij heeft dit aan alle mensen bewezen door hem uit de dood op te wekken” (Handelingen 17:31).

Jezus unieke claim

Jezus is niet zomaar een van de vele wegen naar God; Jezus is de enige Weg. “Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld”, zegt de Bijbel, “maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods enige Zoon” (Johannes 3:18).

– “Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb”. (Lukas 24:39)

Jezus deed een ‘exclusieve claim’, dat Hij de Enige Weg was, en bewees deze claim door zichtbaar en tastbaar op te staan uit de dood.

Print Friendly, PDF & Email