De Naam van God

Met een naam maak je jezelf bekend, het is onlosmakelijk aan jou verbonden als persoon, het identificeert je. Heeft God ook een naam? En, is het dan van belang die Naam van God te kennen en te weten wat die betekent?

Om eens een zijstraatje te noemen, als ik de naam Ruud Gullit of Johan Cruijff noem, weet iedereen dat ik het heb over een voetballer, zelfs als je niet van voetbal houdt. Joop den Uyl, politicus. Spurgeon? Prins der Predikers! En zo kan ik nog wel veel meer namen noemen.

God heeft een naam
Het woord ‘god’ is namelijk geen naam, het is een aanduiding. Net als het Arabische woord voor god, Allah. God heef in de Bijbel echter méér dan één naam zelfs. En Hij heeft ons Zijn naam bekend gemaakt!

» Download dit artikel in PDF-formaat

Naam van God - Dode Zee-rollen (Quoara)

De naam van God – Afb. Dode Zee-rollen, ©Israel Antiquities Authority via Quora.

Geopenbaarde naam

De Naam van God is geopenbaard aan de mensen, ons bekend gemaakt. Zijn naam is heerlijk (Psalm 8:2), wonderbaar (Richt. 13:18) en hoog verheven (Jes. 12:4) en nauw verbonden met Zijn wezen.

In het Oude Testament alleen al wordt God’s naam ongeveer 10.000 keer genoemd. Daarbij worden er meer dan 700 verschillende aanduidingen gebruikt voor Hem.

Namen waaronder God bekend is (gemaakt) zijn onder andere:

 • El, Elohim of El Elohim
 • JHWH (Jahwè of Jahweh)
 • Adonai

Elohim

El (of Elohim) is een algemene term voor een goddelijk wezen en kan ook gebruikt worden voor de aanduiding van andere goden” (Handboek Christelijk Geloof, p.56).

 • El – God, de sterkte, de kracht. “Want Ik ben God (el <0410>), en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal Ik niet komen.” (Hos. 11:9).
 • Eloah – De enig Ware God. “Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God (elowahh <0433>) buiten Mij?” (Jes. 44:8)
 • Elohim – de Schepper, “In het begin schiep God (elohiym <0430>) de hemel en de aarde.” (Gen. 1:1). Dit is e meervoudsvorm van Eloah, als in “Wij” en “Ons”. We komen de naam Elohim ook tegen in Gen. 1:26; Jes. 6:8; Psalm 136:2 e.v.a. plaatsen.

Ook zijn er samengestelde namen zoals El Shaddai: God de Almachtige die in al onze behoeften voorziet. Het kan zijn dat het woord afgeleid is van het woord ‘shad’. Dit betekent: ‘borst’. “Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten (shad <07699>) overnacht.” (Hooglied 1:13).

Dit is niet zo’n raar idee, als je bedenkt dat de moederborst een kind in alle (voedings)behoefte voorziet en troost biedt. God die voor zijn kind zorgt, zoals de adelaar die ‘onder zijn jongen’ vliegt (zie bijvoorbeeld dit artikel).

JHWH

JHWH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה (Jod-Hee-Waw-Hee) en is in het Oude Testamen de naam van God. Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragram genoemd (Grieks: τετραγράμματον, “woord van vier letters”).

In de Nederlandse vertalingen kun (kon) je herkennen wanneer dit in de grondtekst wordt gebruikt doordat het in hoofdletters is afgedrukt als HEER of HEERE.

JHWH of Jahweh betekent ‘eeuwige, onveranderlijke God’. Hij die was, is en komen zal, vgl. Gen. 21:22 en Ex. 3:14. JHWH is het die een verbond aanging met het volk van Israël. God is een zichzelf openbarende, sprekende, God die zélf Zijn naam openbaarde aan de mensen. Het is de naam die sindsdien door de Joden in verband werd gebracht met de uittocht uit Egypte waarmee God Zijn macht had bewezen aan de mensen.

De Joden spreken deze naam niet uit en noemen hem in plaats daarvan Adonai of gebruiken een ander woord om God aan te duiden (ha-Shem, ‘de naam’).

Soms werden de klinkers van ‘Adonai’ onder de medeklinkers van JHWH geschreven waardoor het gelezen kon worden als ‘Jahoweh’, een woord dat in het Nederlands ‘Jehovah’ is geworden. Het is belangrijk te beseffen dat dit woord nooit in deze vorm heeft bestaan en dat het gebruik er van is gebaseerd op een misverstand” (Handboek Christelijk Geloof, p.57)

Het gebruik van de naam ‘Jehovah’, onder andere door de sekte van de Jehova’s getuigen, is dus Bijbels gezien onjuist.

JAH is de verkorte vorm van God’s naam en wordt gebruikt voor het Heil dat gekomen is, bijvoorbeeld in Psalm 68:5 «JAH is Zijn naam». Dat is een reden voor lofprijzing, bijvoorbeeld in het ‘hemelse woord’ Hallelujah, wat betekent: Prijs JAH (voor het heil dat is gekomen), zie Openb. 19:1-6” (Wat geloof een Christen, R.H. Matzken).

Jezus is Kurios (Heer, God)
Toen de Joden de Bijbel naar het Grieks vertaalden (Septuagint) werd JHWH door hen weergegeven als ‘Kurios’ of HEER en dit gebruik is overgenomen door de christelijke gemeente.

Alleen de God van Israël is heerser, de heer der heren, de koning der koningen (Openb. 17:14; 19:16). Opmerkelijk is dat de benaming HEER, kurios, van toepassing wordt op Jezus, de verhoogde Christus: Jezus is HEER (hand. 2:36; Fil. 2:11) [..] In tegenstelling tot de keizer van Rome, die als heer (dominus) en god werd vereerd, getuigden christenen van hun Kurios (Bijbels Woordenboek, p.73)

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere <Kurios, 2962> en mijn God <theos, 2316>!” (Joh. 20:28)

Het woord kurios wordt (zie verder deBijbel.nl) in het Nieuwe Testament echter ook “op alledaagse manier gebruikt”, bijvoorbeeld voor:

 • een eigenaar van bijvoorbeeld een stuk land (Matteüs 20:8);
 • een echtgenoot (1 Petrus 3:6);
 • een ‘heer des huizes’ (Marcus 13:35);
 • de meester van een knecht (Matteüs 10:25);
 • als aanspreektitel (Matteüs 25:20).

Hiermee onderschreef de vroege christelijke gemeente, de kerk, de goddelijkheid van Christus uitdrukkelijk en openlijk.

(zie verder voor een uitgebreide studie op de naam JHWH “Aantekeningen bij de Bijbel”)

Adonai

Adonai betekent ‘mijn Heer’ en (Adon) ‘meester’. Het is ook een in de Bijbel voorkomende titel of naam van mensen (zie Youversion).

Adonai werd door de Joden, zie eerder, gebruikt in plaats van de niet uit te spreken naam JHWH. Maar Adonai heeft ook een geheel eigen betekenis en duidt op de bijzondere, persoonlijke, relatie die God met de mens heeft. Wie God, in geloof, Adonai noemt geeft daarmee aan de Here God als ‘meester’ te erkennen en te willen gehoorzamen.

Het kennen van De Naam van God

Waarom heeft God Zijn naam bekend gemaakt? Is het belangrijk de naam van God te kennen?

 • God is een Persoon en openbaart zich middels Zijn Naam;
 • Wij mogen Hem aanspreke;
 • Wij mogen een relatie met Hem hebben;
 • Het geeft onze verhouding tot- en met Hem weer.

Niet alleen heeft God Zijn naam bekend gemaakt maar Hij maakt zich ook bekend in de schepping.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.” (Rom 1:21-22)

Als christenen geloven we niet in een of andere vage godheid, maar specifiek in God die door de Here Jezus onze Vader werd genoemd, een God die Heilig, Volmaakt en superieur is aan alle andere ‘goden’. Maar ook dat Hij zich niet alleen door te spreken en Zijn naam bekend te maken, maar tevens door Jezus Christus fysiek geopenbaard heeft.

___

Bronnen:

Print Friendly, PDF & Email