Dankzegging? Dank onder alle omstandigheden!

Een van de teksten die je vaak hoort als het gaat over dankzegging is: “Dank onder alle omstandigheden, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” — 1 Thess 5:18.

Gebed, zegen, bidden en bijbellezenDit betekent niet dat het leven voor ons altijd gemakkelijk en aangenaam zal zijn (zie Romeinen 8:23), maar zelfs in de moeilijkste situaties van het leven kunnen we ons nog steeds verheugen in de Heer en Hem danken.

Zoals Paulus schreef: “Deze lichte kortstondige beproeving bereidt voor ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid voor dat alle vergelijking te boven gaat, aangezien we niet kijken naar de dingen die gezien worden, maar naar de dingen die ongezien zijn. Want de dingen die gezien worden zijn van voorbijgaande aard, maar de dingen die zijn ongezien zijn eeuwig”
— 2 Korinthiërs 4:17-18.

Als we ons concentreren op wat eeuwig is, kunnen we zingen en melodieën maken voor de Heer, “altijd en voor alles dankend aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus” (Efeziërs 5:20).

Ware dankzegging is daarom niet gebaseerd op onze omstandigheden, maar eerder op een juist begrip van God en zijn relatie met ons, zijn kinderen.

“O, dank de HERE, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken!”
— 1 Kronieken 16:8; Psalm 105:1; Jesaja 12:4

Redenen voor dankbaarheid

– danken voor Gods liefde;
– danken voor fysieke en materiele zegen (m.n. Israël, maar ook NT, vgl 1 Tim 4:4, 2 Kor 1:10-11);
– dankzegging voor geestelijke zegen (1 Kor. 1:3-4; 2 Thess 2:13)
– danken voor de zegen in de levens van anderen (Rom 1:8; Fil. 1:3-5)
– dankzegging in de Hemelen (Openb. 7:11-12; 11:17)
– dankzegging in perioden van moeilijkheden (Ps. 94:12; 119:75; Hebreeën 12:10-11)

Manieren van dankzegging

– in zang en muziek;
– door te offeren (dat kan op heel veel manieren! Bijvoorbeeld door te vasten);
– door het uit te spreken.

Jezus’ dankzeggingen

– Jezus dankt de Hemelse Vader in het NT zéér vaak! (Matt 15:16; Marc 8:6-7; Matt 26:27; Joh. 11:41; enz.)

Dankzegging verwaarlozen

Neem je zegeningen niet voor wat ze zijn. Erken God in je zegeningen en dank Hem daarvoor. Je hebt het niet (allemaal) zelf verdiend! Zie bijv. Luk. 17:17-18; Rom 1:21.

Dank onder alle omstandigheden!

Hoe kun je danken, zelfs als je arm en zwak bent? Hoe kun je dankbaar zijn in moeilijke tijden? Alleen door geloof in de genade van een God die zijn volk redt en onderhoudt. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Maar helaas, als we alles eenmaal hebben, hebben we de neiging om trots en zelfgenoegzaam te worden.

Veel mensen in de rijke landen van Europa en Noord-Amerika hebben de kerk verlaten en negeren Jezus, terwijl veel armere mensen in Afrika en Azië zich bekeren tot Jezus.

Succes en veiligheid maken mensen en volken soms zelfvoldaan. Ze verliezen het geloof. Ze verliezen de afhankelijkheid van God. Ze verliezen hun dankbaarheid aan God.

Daarom moeten we onthouden waar we vandaan komen, uit de ‘woestijn’, en wie ons heeft gegeven wat we hebben.

Deuteronomium 8:10-18 waarschuwt ons

— “Pas op dat u de Heer, uw God, niet vergeet door zijn geboden, wetten en verordeningen die ik u vandaag geef, niet na te leven. Anders, wanneer u eet en tevreden bent, wanneer u mooie huizen bouwt en u vestigt, en wanneer uw kudden groot worden en uw zilver en goud toenemen en alles wat u hebt vermenigvuldigd wordt, dan zal uw hart trots worden en zult u de Heer uw God vergeten”.

Wanneer het ons allemaal voor de wind gaat, wordt God (snel) vergeten! We vergeten dat we eens slaven waren (van de zonde), dat we eens door een dorre woestijn trokken en in het beloofde land zijn gebracht door de Here.

We vergeten Hém dankbaar te zijn. Terwijl er zo veel is om voor te danken! Blijf daarom in gedachten houden “waar kom ik eigenlijk vandaan” en “wie heeft mij hier gebracht”.

Of je in je leven in de woestijn bent (geweest) of in het land van overvloed, in armoede of in voorspoed, onthoud: het geheim van dankbaarheid ligt niet in de omstandigheden, maar in Christus (Filippenzen 4:12-13).

Print Friendly, PDF & Email