Categorie: Preken

Waarlijk, Christus is ópgestaan!

Waarlijk, Christus is ópgestaan!

Eén van de meest betwijfelde Christelijke waarheden is dat Christus is opgestaan – wat wij herdenken met Pasen. Waarlijk, Christus is ópgestaan! Het is de roep die met Pasen nog overal klinkt. Maar voor veel mensen is Pasen het moment om de meubel- en auto-boulevards te bezoeken, .. om “gezellig te ontbijten” na het eieren zoeken … Wat leert de geschiedenis over Jezus, over Zijn Kruisdood en de Opstanding? Wat is de consequentie van het gebeuren wat wij herdenken?

Hebt u, jij, nog nooit over Pasen nagedacht? Denkt u, jij, dat Jezus een mythe is en de Bijbel een sprookjesboek?

Of ben je ook van mening dat het niet belangrijk is of Christus Jezus wel- of niet is opgestaan uit de dood “zolang Hij maar in je hart is opgestaan”?

HISTORISCH FEIT
Wanneer mensen zeggen dat Jezus nooit geleefd heeft, of dat Hij niet uit de dood is opgestaan of dat dat niet belangrijk is, dan gaan ze willens en wetens voorbij aan de historische feiten. Er zijn genoeg buiten-Bijbelse bronnen namelijk die beschrijven dat Jezus heeft bestaan.

De wetenschappers twijfelen daar dan ook helemaal niet aan. Ik noem één voorbeeld uit de oude tijd: De Romeinse geschiedschrijver Tacitus in de “Annales”, geschreven rond 116, boek 15, hoofdstuk 44. Hij schrijft over de eerste christenvervolging in Rome, door Nero, en dat gedeelte leert ons over Jezus dat hij werd gekruisigd door Pontius Pilatus gedurende het bewind van Tiberius.

Alleen dit feit al, onweerlegbaar op schrift gesteld door een historicus die de Christenen haatte nota bene, bewijst dat wat in de Bijbel staat vermeld over Jezus in elk geval historisch juist is. En zo zijn er veel meer bewijzen.

Daarnaast zijn er natuurlijk de Evangeliën die spreken over Jezus leven en werk op aarde, zijn dood en opstanding. En ook aan de Evangeliën wordt door de wetenschap in die zin niet getwijfeld als in dat zij erkennen dat de Evangeliën historische verslagen zijn.

Het is dus simpelweg onomstotelijk WAAR dat Christus Jezus

1.geleefd heeft op deze aarde;
2.is gedood aan het kruis door Pilatus;
3… én.. is OPGESTAAN uit het graf.

Niemand, maar dan ook helemaal NIEMAND kan op grond van de historische feiten dit ontkennen. En tóch doen mensen dat. Toch zijn er massa’s mensen die ontkennen dat Jezus bestaan heeft. Massa’s mensen die ontkennen dat hij is opgestaan uit de dood. Die ontkennen dat Hij aan het kruis is gestorven (zie ook dit artikeltje over de drie uur durende duisternis).

STICHTERS VAN ANDERE RELIGIES

Voor Boeddha zijn de bewijzen voor zijn bestaan minimaal, laat staan dat er ook maar énig bewijs is voor de gedachte dat één van de Hindoeïstische goden in hem “geïncarneerd” zouz ijn.

Voor Mohammed zijn er, buiten de Koran, ook weinig bewijzen van zijn bestaan. Sterker nog,de wetenschap zegt ronduit het volgende:

“Er zijn geen bronnen uit de tijd van Mohammed waarop een biografie gebaseerdkan worden. Het oudst bekende geschrift is de Sira van Ibn Ishaq (plusminus 750), latere biografieën zijn (deels) daarop gebaseerd.”

Dat is dus een biografie ruim honderdtwintig jaar na zijn dood (Juni 632). Desondanks wordt dit als min-of-meer betrouwbaar gezien. En wordt er door niemand aan het bestaan van deze man getwijfeld.

Waarom dan wel twijfelen aan Jezus? Wat is dé reden dat mensen de Bijbel verwerpen en als ‘ongeloofwaardig’ bestempelen? Ik daag je uit om hier meer over te ontdekken en bijgaande eens te lezen ..  en ná te denken over de feiten rondom Pasen.

Klik hier (PDF) om verder te lezen.

(originele plaatsingsdatum: April 2012)

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Pinksteren – de dag dat de kerk jarig is! En dat mogen we vieren!

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: dat we door deze twee feestdagen heen een profetische heenwijzing mogen zien naar Christus Jezus, die volledig vervuld is.

pentecost-061De grondslag van de gemeente, Christus´ opstanding, en het ontstaan  van de gemeente, Pinksteren. Beide op de éérste dag van de week, die dan ook de dag van samenkomst voor de gelovigen is geworden vanaf het éérste begin dat de gemeente bestond, vanaf de éérste dag! De kerk, de gemeente, viert dus niet voor niets haar samenkomsten op de éérste dag van de week, de zondag, en niet op de láátste dag van de week (de zaterdag oftewel de sabbat).

Met Pinksteren gebeurde het voor de Joden ondenkbare. Het was de openbaring van de Genade die God schonk aan iedereen, van elke ‘taal en natie’. Door het wonder van de talen liet God zien: iederéén kan tot het “Lichaam van Christus”, de gemeente, behoren.

Het spreken in talen, tegenwoordig vaak ‘tongentaal’ genoemd en zelfs in de moderne Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN, die Hem aanroept redding wil schenken.

Dat was voor de Joden ondenkbaar. Zij waren het verbondsvolk, zij waren de uitverkorenen. En nu was die ‘uitverkiezing’ voor iedereen toegankelijk? En dan ook nog zonder je te onderwerpen aan de Wet? Daar kon men met zijn verstand niet bij.

Klik hier om de volledige prediking/verkondiging te lezen (PDF)

[Oorspronkelijk geplaatst: Juni 2014]

Hoe lang duurt de gemiddelde preek (en maakt dat verschil qua inhoud?)

Hoe lang duurt een gemiddelde preek? En, heeft dat invloed op de inhoud? PEW Research deed in de VS onderzoek en de resultaten zijn mijns inziens best interessant.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een ‘korte’ preek. In de tijd dat ik zelf regelmatig sprak was mijn insteek dat wat je niet in 20 tot hooguit 30 minuten kon uitleggen in principe een ‘te ingewikkeld’ verhaal is.

In mijn visie moet de kern van een ‘Bijbelse waarheid’ op één A4’tje of in maximaal een minuut of twintig uit te leggen zijn aan een toehoorder. Niet alleen verliest een toehoorder zijn aandacht als het verhaal lang duurt, het wordt ook te gecompliceerd.  En hoe gecompliceerder het verhaal is, hoe groter de kans dat het simpelweg niet klopt.

Kijk naar de Bijbel. Hoe lang duurden de toespraken van de Here Jezus? Of van Petrus, Paulus? Vaak waren ze kort en kernachtig. Dat er daarna op de diverse details of sub-onderwerpen verdieping kan komen, prima. Maar dat is dan voor de Bijbelstudie-avond of groepen. Of een volgende preek.. En ja, zelf schrijf ik ook wel lange stukken maar dat zijn dan verdiepende artikelen of studies. Maar de kerngedachte móet kort samen te vatten zijn want: anders kan niemand het onthouden c.q. “meenemen”! Het mooiste zou zijn, bij wijze van spreken, dat de kern in één one-liner samen te vatten is.

Naast het verliezen van de aandacht is er iets anders bij lange preken; vaak zie je dat de spreker in herhaling valt. Natuurlijk is het de bedoeling om het een en ander ‘tussen de oren te krijgen’ bij de toehoorders. Maar daarvoor zijn er genoeg andere methoden beschikbaar. Wat ik zelf ook wel eens gedaan heb is: na de prediking een A5’je klaar hebben voor wie graag de kernpunten en teksten mee naar huis wilde nemen om daar nog eens verder er over na te denken en/of het een en ander uitzoeken.

ONDERZOEK
Terug naar het onderzoek van PEW Research. Opmerkelijk is dat men niet alleen naar de tijdsduur heeft gekeken maar ook naar het aantal woorden dat gebruikt werd. En daar blijkt dat in bepaalde kerken, met name de ‘zwarte protestantse kerken’ een preek wel een keer zo lang kan duren als in andere kerken en toch ongeveer net zo veel woorden bevat.

Men denkt dat er sprake is van meer interactie met de toehoorders. In dat geval vind ik een “lange” preek (qua tijdsduur) zeker wél te billijken. Als je een uur luistert naar iemand, die je in dat uur écht betrekt of kan betrekken bij zijn verhaal dan heeft dat zeker de voorkeur boven eenzelfde verhaal dat in ca. 30 minuten droog en zonder enige interactie met de luisteraars wordt voorgedragen.

SITUATIE NEDERLAND?
Het is mij niet bekend of er in Nederland wel eens zulks onderzoek is gedaan. Uit eigen ervaring kan ik vaststellen dat de meeste preken in Baptistenkerken en Evangelische gemeenten tussen de 30 à 40 minuten duren. In Reformatorische kerken duren ze vaak langer volgens een bericht dat ik vond op Refoweb:

In de reformatorische gezindte preekt de dominee gemiddeld 45 minuten. De preek wordt meestal verdeeld in drie aandachtspunten. In alle verschillende kerken binnen de bevindelijk-gereformeerde stroming die ik heb bezocht, is dit het geval.

In “moderne” kerken duurt de preek “slechts” zo’n 15 minuten. Ik heb enkele keren een dienst bijgewoond in de Gereformeerde Kerk in mijn dorp, en steeds was de preek al na een kwartier voorbij. Toch zijn de preken me wel goed bijgebleven.

De orthodox-gereformeerde stroming zit daar tussen in en in deze kerken duurt de preek zo’n 25-30 minuten. Ik heb twee diensten van de GKV bezocht, en de preek duurde in beide gevallen ongeveer een half uur.

De cultuur en traditie binnen de diverse gezindtes maken dus ook verschil. De inhoud zal uiteraard ook anders zijn.

CONCLUSIE?
Mijn conclusie, en die ligt natuurlijk voor de hand, is: de duur zegt niet altijd alles over kwaliteit en inhoud!

TOT SLOT
Een preek is in feite een presentatie. Een presentatie van (Bijbelse) waarheid of leerstelligheid. En presenteren kun je leren. Veel preken die ik gehoord heb over de jaren heen waren inhoudelijk erg goed maar werden vaak maar matig gepresenteerd. Wil je werken aan je presentatie, kijk dan hier eens naar!

 

 

De Betekenis van het Kruis

cross-982103_640Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen – Markus 10:45

Er zijn heel wat mensen die met een kruis om hun hals lopen. Ook veel mensen die helemaal niets met het geloof hebben dragen een kruis. Zo zag ik laatst op internet dat iemand prachtige houten kruizen maakte, schitterend bewerkt. Die verkocht hij via zijn webwinkel. Zijn passie, zoals ze dat noemen, was dan ook niet het Kruis van Christus – maar houtbewerking..

Ook zie je regelmatig mensen die bijvoorbeeld een kruis als tatoeage hebben. Pop- en Rockartiesten lopen ook vaak met een kruis-symbool op hun kleding, op hun hoezen van CD’s of podium-decoratie.

Als Christenen hechten we waarde aan het ‘symbool’. Maar eigenlijk was een kruis niet meer dan een martelwerktuig – een “vloekhout” noemt de Bijbel het zelfs. De Encyclopedie schrijft er dan ook over:

Het kruis is een symbool van schande en vervloeking. Het kruis is dan ook een ‘vloekhout’ dat dood en schande vertegenwoordigt. Het werd gebruikt om mensen de doodstraf te geven.

Toch spreekt de Bijbel regelmatig over het Kruis. Uiteraard! Want het was door de kruisiging dat Christus ter dood werd gebracht. Maar heeft het kruis zelf ook maar enige waarde?

> Lees verder ( download PDF)

Beluisteren? Klik hier onder.

 

De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV). De vrouw die een Reddend Geloof had en van daar uit handelde. 

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. 9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.

Het verhaal van de Samaritaanse is één van de meest bijzondere verhalen in de Bijbel, vind ik persoonlijk. Ik heb er al eens eerder over gesproken in het verleden maar een Bijbelgedeelte kent natuurlijk altijd diverse invalshoeken.

water-source-546108_640Het blijft interessant te zien hoe je vaak na jaren opeens nog een zin of een opmerking kunt zien waar je altijd overheen leest.

Bijvoorbeeld de opmerking in vers 27 “zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak.” – de cultuur was toen zodanig dat dit niet vanzelfsprekend was, laat staan een Samaritaanse vrouw!

Maar de cultuur uit die tijd is niet het onderwerp van vandaag.

In dit gedeelte zien we de Liefde van de Here Jezus voor de in zonde gevallen mens. Want dat is direct duidelijk als we dit lezen, zelfs een ongelovige zal zien dat deze vrouw een leven leidde dat nou niet bepaald voorbeeldig was. Veel mensen zullen, ook buiten de kerk, haar bestempelen als “immoreel”. Inmiddels de zesde man in haar leven, en dat was niet haar man – oftewel: ze leefde in overspel. En de Here, zonder haar te kennen, ziet dit.

Maar opmerkelijk is dat, dit wetende, dit niet het éérste is waar Hij met haar over spreek. Het is bijna ‘terzijde’, terloops, dat Hij dit opmerkt. Nee, waar Hij over wil spreken met haar is: Ik ben de Verlosser, ik wil je het levende water geven, jou redden uit je verloren toestand.

Hoe anders zouden wij mensen zo’n vrouw benaderen!

> Lees verder (PDF)

Kom niet dichterbij!

Vanochtend moest ik onverwacht spreken en eerder al was mijn aandacht gevallen op een gedeelte uit Exodus – het gedeelte waar Mozes voor ‘t eerst een ontmoeting heeft met de levende God van Israël. Vandaar dat dit het onderwerp dan ook werd voor deze ochtend.

Een gedeelte waar wij ook vandaag namelijk nog veel van kunnen leren. De roep van God, de uitnodiging aan de mens, het aanvaarden van die roep en .. het aannemen en er uit- en naar handelen.

Exodus 3:5
“Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond”.

> PDF, 5 pagina’s
> Audio (mp3)

Help Mij, Jezus

Psalm 32 – Een Psalm van David. 
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
(Lees verder)

Een prediking beginnen met een ‘videoclip’ oftewel een lied gebeurt niet zo vaak. Of toch wel? De Psalmen zijn ook liederen. Dus zó gek is dat niet. Het liedje van Kristofferson is ook een “geestelijk lied” met een prima, Bijbelse, boodschap.

Het is één van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland.

Ik citeer er een deel van:

“Why Me (Lord)”
© Kris Kristofferson

Why me Lord what have I ever done
To deserve even one of the pleasures I’ve known
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin’ you or the kindness you’ve shown

Lord help me, Jesus, I’ve wasted it so
Help me Jesus I know what I am
But now that I know that I’ve needed you so
Help me, Jesus, my soul’s in your hand

En het eindigt met deze zinnen:

But now that I know that I’ve needed you so
Help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul’s in your hand.

Hij begint het lied met “Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik gedaan,…”. Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.

>> Lees verder (PDF)
>> Audio (mp3 download)

Droefheid over ongeloof?

Romein 9:1-5 (NBG)

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest: 2 ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. 3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4 immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: 5 hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

logoDe hoofdstukken 9 tot/met 11 van de Romeinenbrief behoren tot de meest bestreden en, voor veel gelovigen, moeilijke hoofdstukken uit deze brief; dit heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat de ‘kerk der eeuwen’ zoals veel kerken zich noemen een theologie heeft ontwikkelt die niet strookt met wat Paulus zegt.

De positie van Israël is echter niet het onderwerp nu.  “Ik spreek de waarheid – ik lieg niet” zegt hij nadrukkelijk, in het eerste vers. Of, zoals sommige het vertalen: “Ik spreek de waarheid, ik wil u niet bedriegen”. En daarboven getuigt zijn geweten, door de Heilige Geest, aan hemzelf dat het de waarheid ís.

Wat is dan die waarheid waar Paulus over spreekt? Al die zaken die we net zagen in de opschriften? Nee. Ook dat is waarheid, maar daar gaat het Paulus niet om.

Lees verder: Download (PDF)

Gekkigheid, allemaal Gekkigheid!

1536636_458376107625851_1804998926_nStel je eens voor dat een bekend Evangelist of prediker een gemeente heeft gesticht. En na verloop van tijd hoort hij hoe het er aan toe gaat bij hen. Hij schrijft ze een brief.

En in die brief schijft hij het volgende:

“Ik wou graag dat jullie eens wat gekkigheid van mij verdragen; ja verdraag dat maar eens van mij, dat ik even gek ga doen. Want ik heb altijd hard gewerkt voor jullie omdat God mij drijft dat te doen. Ik heb dat gedaan om jullie bij wijze van spreken als een mooie bruid weg te geven aan de bruidegom – Christus. Maar ik ben bang dat zoals ooit de slang Eva heeft verleid jullie nu ook verleid zijn door een stelletje slangen die jullie gedachten beïnvloed hebben. Want zodra er iemand komt die de grootst mogelijke gekkigheid en onzin brengt, dan om-ármen jullie dat met liefde!

Ik hou er niet van als mensen kritiek hebben omwille van de kritiek. Dat is doelloos, zinloos. Gemakzuchtig. Kwetsend, neerbuigend. En zelfs zonde.

Negatieve kritiek is het makkelijkste wat er is. Er is namelijk altijd wel wát te vinden waarover je kunt los gaan als je wilt. Is het niet uit iemands persoonlijke levenssfeer dan wel over een punt of komma in de leerstellige zaken. Ik wil dan ook niet negatief doen of zijn – persoonlijk probeer ik dat zoveel mogelijk achter mij te laten. Het is véél verheffender en ook voor ons zelf geestelijk beter en gezonder immers om ons op Christus te richten!

> Lees verder (PDF)

GERECHTVAARDIGD VERKLAARD

Weet U wat dat is, dat je ‘gerechtvaardigd verklaard’ wordt? Wat dat inhoud? Alle gelovigen zijn ‘gerechtvaardigd verklaard’. Dit is een belangrijke, Bijbelse, waarheid. 

gerechtvaardigd

Deze studie/prediking gaat over Romeinen 5, waarin Paulus dit helder uiteenzet. In de studie vergelijken we diverse vertalingen met elkaar om deze belangrijke waarheid goed helder voor onze ogen te stellen.

Er wordt namelijk op dit gebied nogal eens het een en ander beweerd; zo zegt de een dat Jezus niet meer (of minder) was dan ‘een goed voorbeeld dat navolging verdiend’. Anderen bewerend dat Hij ‘de hele wereld gered heeft’, weer anderen zeggen dat alleen zij die tot ‘het verbond’ horen gered zijn of worden, .. maar wat zegt de Bijbel er over? Want dat is onze toetssteen!

> PDF, download