Asjkenazische Joden

In een eerder artikel noemde ik zijdelings de aanhangers van de ’10-stammen leer’ (British-Israëlism of Nederlands-Israël). Een onderwerp dat al decennia-lang sommige Christelijke kringen bezighoudt. Eerder heb ik er ook al eens, vanuit Bijbels oogpunt, een studie over gemaakt.

Het meest vreselijke feit omtrent deze leerstellingen is dat zij gebaseerd zijn op racisme. Sterker: ze zijn gebaseerd op anti-semitisme. En zeer zeker niet op feiten. Er wordt wel feitelijke informatie gebruikt, maar die wordt zodanig gepresenteerd of verdraaid dat men bijvoorbeeld beweringen doet als:

“Nu – vraagt u zich net als mij af, wie nu de meerderheid vormen van de mensen die tegenwoordig in het huidige Israël wonen? Het lijkt er op dat 90% van hen afstammelingen van de Khazaren zijn en nooit op enige manier afstammen van Abraham”. (Calling Lost Israël)

Niet alleen in de VS of Engeland doen dit soort gedachten de ronde (en winnen steeds meer aanhang!) maar ook in Nederland hebben we organisaties als de “Bond Nederlands Israël”. In hun geschriften lezen we ondermeer:

Het vertalen van de Bijbel is uiterst moeilijk geweest voor onze voorvaderen. Men heeft de joden geraadpleegd inzake het Hebreeuws en de juiste betekenis ervan. De joden hebben deze gelegenheid aangegrepen om hun eigen vermengde afkomst te camoufleren. Zij hielden zichzelf voor het uitverkoren volk, dus moesten ze raszuiver zijn. Nu, vergeet dat laatste maar.

De Khazaren
Wie waren de Khazaren? En wat is hun relatie tot de Joden? Wanneer je die vraag kunt beantwoorden kun je namelijk de hele zogenaamde ‘historische feiten’ die dit soort racistische bewegingen rondstrooien eenvoudig ontzenuwen.

De Khazaren waren een semi-nomadisch volk dat oorspronkelijk vanuit Turkije zich in Oost-Europa gingen vestigen (klik op de kaart voor een grotere afbeelding, Wikipedia). Het rijk was zeer machtig en kwam tot grote bloei. Rond de 10e eeuw was het rijk verdwenen.

Deze Khazaren kennen een hele bijzondere geschiedenis. Eén van hun koningen, getrouwd met een Joodse vrouw, bekeerde zich tot het Jodendom. Er zijn verschillende theorieën waarom dat zo was, maar dat is even niet van belang. Hij voerde het Hebreeuwse schrift in, liet synagogen bouwen etc. en zodoende werd —in elk geval van de bovenlaag van de bevolking— de ‘staatsgodsdienst’ het Jodendom. Daarnáást waren er Khazaren die de (heidense) godsdiensten van hun voorouders bleven praktiseren, er waren Christenen, moslims etc. Het lijkt er op dat de Khazaren van godsdienst niet zo’n punt maakten c.q. er dus sprake van  godsdienstvrijheid was. In de 12e en 13e eeuw vertellen Joodse Rabbijnen dat zij het gebied bezochten en her-en-der nog etnische Khazaren hadden gevonden, waarvan sommige trouw bleven aan het Judaïsme.

De Khazaren profiteerden erg van de aanwezigheid van Joodse handelslieden in hun rijk. Deze handelslieden dreven handel door geheel Europa en betrokken onder andere kruiden en specerijen vanuit China, reeds lang voordat Marco Polo dit land “ontdekte”. Toen de handel instorte, onder andere door het instorten van het Khazaarse rijk en de vele oorlogen, verdwenen onder andere bepaalde kruiden en specerijen die tot de 9e eeuw veevuldig ‘op tafel stonden’ -door toedoen van deze Joodse handelaren- in Europa..

Het rijk van de Khazaren verdween dus rond de 10e eeuw. Door oorlogen en onderlinge verdeeldheid. De Khazaren assimileerden veelal met hun overwinnaars en de volken die zij hadden overwonnen.

Asjkenazische Joden
Beweerd wordt dat de Asjkenazische Joden eigenlijk de afstammelingen van de Khazaren zijn. Wie echter de feiten raadpleegt leert iets anders. De Asjkenazische joden vestigden zich nadat de Romeinen in het jaar ’70 Jeruzalem hadden verwoest in Centraal-, Oost-, en deels West-Europa. In de 10e eeuw, toen het Khazaarse rijk ten onder ging, trokken veel Joden juist vanuit het Westen naar het Oosten. Precies tegengesteld aan wat er word beweerd door de geschiedsvervalsers die de 10-stammen-leer brengen.

De Asjkenazim onderscheidden zich in het land van vestiging door het behoud van hun eigen cultuur, taal en religie, hoewel cultuur en taal sterk beïnvloed werden door het land waarin zij woonden. Die beïnvloeding zou in de 19e eeuw de basis vormen voor de opkomst van het cultureel-zionisme, dat ernaar streefde de eigen cultuur te behouden. Het zionisme is dus in de Asjkenazische gemeenschap ontstaan.

Door te beweren dat juist de ‘Asjkenazische Joden’ géén Joden zijn, probeert men het Zionisme, waaruit de staat Israël uiteindelijk is her-opgericht, te ondergraven. En in plaats van deze Joden zouden dan andere volken zoals de Engelsen de ‘echte Joden’ zijn of, zoals sommige beweren, de Nederlanders..

De Asjkenazische Joden kennen verder opmerkelijke achternamen. “Typische Asjkenazische namen zijn Teitelboim en Katzman, maar ook Joden met Nederlandse namen als Polak, De Leeuw, De Hond, Schaap, Citroen en Appel zijn veelal van Hoogduitse afkomst. Dierennamen zijn deels te verklaren omdat een aantal van de 12 stammen van Israël gesymboliseerd wordt door een dier”.

Hier zien we dus -alleen al in de achternamen!- een relatie naar de 12 stammen van Israël, inclusief de 10 stammen, en … valt dus door geschiedkundige bewijzen -naast de eerdergenoemde Bijbelse feiten- de hele theorie van de ’10-stammenleer’ om.

Wat we ook zien in deze historische informatie is tot welk een zégen de Joden altijd zijn geweest; handelsroutes (economische voorspoed!), geestelijke zegen, het geven van schrift en taal aan volken. Genesis 12:3 gaat de gehele geschiedenis door in vervulling. Maar ook in negatieve zin! Laten de racisten die menen dat zij “het ware Israël” zijn, dit zich goed beseffen:

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Genesis 12:3.

Zie, naast de links in het artikel, ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chazaren

Print Friendly, PDF & Email