Alverzoening (alweer..)

Op een forum was een discussie gaande, waar ik op gewezen werd, n.a.v. een artikel van mijn hand. Als reactie op hetgeen er ondermeer over dit artikel geschreven werd heb ik het volgende geplaatst. (PDF).

De discussie
Via-via werd ik geattendeerd op deze discussie, met name omdat er gerefereerd werd aan een artikel van mijn hand. Ik wil graag reageren op een aantal zaken die in deze discussie gezegd worden. Maar laat ik eerst mijn relatie tot de leer van de alverzoening kort benoemen. Ik besef me dat ik mijzelf verder niet introduceer e.d., maar het zij zo.

Mijn relatie tot de leer van de alverzoening
Ik ben al vanaf mijn jeugd bekend met de leer van de alverzoening, ruim 25 jaar inmiddels. Onder andere door het werk van de Eben Haëzer te Rotterdam (tijdschrift, boeken en, later, internet), bestudering van het materiaal van A. Lukkien (“Schrift en Leer”, bundels 1 & 2), diverse buitenlandse schrijvers en uiteraard via de uitingen van ondermeer de hier ook genoemde André Piet, Martin Zender en anderen. Lang heb ik gedacht, gehoopt, dat de alverzoening mogelijk een ware leer was. Het klinkt allemaal overtuigend, het lijkt te kloppen. Maar door mijn jarenlange studie van dit onderwerp –wat in 2005 er toe leidde dat ik actief werd op het “Goedbericht forum”- begon ik steeds meer overtuigd te raken van de onjuistheid van deze leer. Ik neem in dezen geen blad voor de mond; het is mijns inziens een lering van satan. Omdat het mensen afhoudt van de waarheid. Er zijn diverse artikelen van mijn hand verschenen hierover.

De discussie
Goed, inhoudelijk is er in deze discussie al veel gezegd. Naar aanleiding van een déél van een artikel dat ik gepubliceerd heb. Dhr. Dies meent te moeten stellen dat ik zit te “bazelen”, terwijl –zie eerder- ik m’n bronnen toch echt goed ken, serieus en vol goede moed en hoop heb onderzocht. Namelijk in de hoop dat het wáár was!

Maar iedereen die serieus de Bijbel, alle Schriften, bestudeerd moet toch tot deze conclusie komen: de AV-leer kan alleen dán stand houden als je slechts selectief de Schriften leest en bewust veel weglaat. Dat doet men dan ook doordat de huidige varianten van de AV-leer, zeker de varianten gebaseerd op het werk van A.E. Knoch, een uitvloeisel is van het hyper-dispensationalisme gemengd met het aloude universalisme wat reeds door de kerkvaders Augustinus en Tertullianus bestreden werd.

Dhr. Dies schrijft ondermeer:
“Een alverzoener leert dat alle mensen in de loop van de tijd tot erkentenis der waarheid zullen komen. Is het niet tijdens hun leven dan gebeurt het wel door oordelen heen in de aeoon van de aeonen.” – dat is één van de zaken die ik in mijn artikel aanhaal. Het is echter een on-Bijbelse gedachtengang, die nergens op gestoeld of bewezen kan worden. Integendeel.

Ik ben hier op een gereformeerd-gezind forum en het volgende zal dan ook niemand onbekend in de oren klinken als ik citeer uit een preek van ds. M.M. van Campen (Maranathakerk, Rotterdam):
“In het Doopformulier lezen we de vraag hoe kan ik zonder verschrikken voor Gods rechterstoel verschijnen [..] Romeinen 3: 21 en 22. Vrijspraak! Rechtvaardiging van de zondaar! Door het geloof in Jezus Christus! Hoe kan dat? Terwijl je overtuigd bent van je zondigheid? God meent het echt. God zegt niet: verminderd toerekeningsvatbaar, of: zand erover, of: nou ja, het bewijs is niet zo duidelijk. Hoe kan dat? Omdat God gerechtigheid heeft voor de mens! […] Door het geloof alleen….waar jij gaat zien dat je bezig bent verloren te gaan en je een Verzoener en een voorbidder nodig gaat krijgen, daar zegt Christus: Ik heb verzoening voor hem gevonden. Verloren en verdoemd in jezelf, maar door het geloof in de Heere Jezus mag je schuilen achter Hem.”

En exact dit is wat de AV ontkent; zij ontkent dat de mens alléén gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus Jezus, iets waarover de Bijbel op zóveel plaatsen spreekt. Daarmee wordt door de AV effectief het werk van Christus terzijde geschoven óndanks dat men zegt Christus gróter te maken – dat is een grote leugen. Het is een leugen die de mens die nu leeft van Christus af houdt en er toe zal leiden dat die mens verloren zal gaan. En we weten hier denk ik allemaal wel wie graag dergelijke leugens als waarheid verkondigd wil zien.. vandaar mijn conclusie dat de AV-leer een satanische dwaling is.

Verder schrijft Dies:
“Van wie de artikelen van Ereunao ook mogen zijn – dat is me niet helemaal duidelijk – er stond in elk geval meteen een gigantische onwaarheid in die ik meteen maar even heb rechtgezet. Want geen enkele alverzoener beweert nu eenmaal dat alle mensen op dit moment tot erkentenis der waarheid zijn gekomen”.

Het verbaast mij dat iemand die kennelijk goed kan lezen (gezien de naslagwerken die je noemt en de reacties hier) dergelijke persoonlijke aanvallen op mij uitvoert zonder het volledige artikel te kennen dan wel goed te lezen wat ik betoog. Je hebt dan ook helemaal niets rechtgezet, Dies. Je toont alleen maar aan dat je niet leest en weigert buiten je eigen platgetreden paden te gaan.

Verder wordt er over mij gesproken in het kader van ‘bijbelleraren’ alsof ik daar toe zou behoren. Ik beschouw mijzelf niet als zodanig. Ja, ik geef wel eens een bijbelstudie en spreek wel eens in de gemeente waar ik oudste ben, ik ben betrokken bij diverse zaken op dit gebied (Stichting Yarah) en ik schrijf bijbelstudies en artikelen. Maar een “bijbelleraar” is in mijn ogen iemand die als zodanig gesteld, áángesteld, is – door een kerk of gemeente danwel door een bijzondere roeping van de Heere. Dat ben ik niet. Ik studeer graag in de Bijbel en deel ook graag wat ik daarover meen te hebben opgestoken met anderen. Maar mijzelf een “bijbelleraar” noemen vind ik niet gepast. Dat is “te veel eer”. Ik beschouw mijzelf in dezen niet meer dan “een enthousiaste leek”.

Aangezien ik in het verleden al zeer veel over dit onderwerp heb geschreven, gediscussieerd heb en studie hier naar verricht heb zal ik verder op deze discussie niet in gaan. Mijn ervaring in de afgelopen jaren is namelijk dat het discussiëren met AV-aanhangers (net als bijv. de aanhangers van het Wachttoren genootschap, de Jehova’s getuigen) een “no win war” is, waar altijd dezelfde paden betreden worden en er nimmer enige beweging in de standpunten komt. Het is tijdrovend, slopend en nutteloos (1 Tim 6:3-5) waarbij het enige doel van de dwaalleraren is: anderen te verleiden tot hun dwaling (zie de brieven van Petrus en Judas hierover).

Ik vertrouw er op hiermee een aantal zaken duidelijk te hebben gemaakt en wil de beheerders van dit forum danken voor de gelegenheid hiertoe.

Zie verder: Discussie Gereformeerd Gezind

Print Friendly, PDF & Email